อำนาจหน้าที่เลขาธิการ

 

อำนาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา 

          (๑) นัดประชุมวุฒิสภา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก

          (๒) เชิญผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการเข้าปฏิบัติหน้าที่

          (๓) ช่วยประธานของที่ประชุมในการควบคุมการนับคะแนนเสียง

          (๔) ควบคุมการทำรายงานการประชุมทั้งปวง

          (๕) ยืนยันมติของวุฒิสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

          (๖) รักษาสรรพเอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของวุฒิสภา

          (๗) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากำหนด

          (๘) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

          (๙) หน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ