ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 กุมภาพันธ์ 2497
คุณวุฒิ :: วิทยาศาตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตร เสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 63 จาก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
หลักสูตร เสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 จาก สถาบันป้องกันประเทศ
สถานที่ติดต่อ :: 136/6 หมู่ 1 หมู่บ้านบางศรีเมือง   ซอยบางศรีเมือง 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบล บางศรีเมือง   อำเภอ เมืองนนทบุรี   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11000
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :: ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง :: อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
แม่ทัพภาคที่ 4
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

QR Code ::
ภาพพลเอก สกล  ชื่นตระกูล
พลเอก สกล  ชื่นตระกูล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ด้านกรรมาธิการ

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สรุปรายงานการเดินทางไปต่างประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา