ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 มีนาคม 2499
คุณวุฒิ :: มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 370/1 หมู่ 7 หมู่บ้านบ้านบึง  ตำบล ต.ทุ่งใหญ่   อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง   จังหวัด พิจิตร   รหัสไปรษณีย์ 66190
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :: เกษตรกร/นักการเมืองท้องถิ่น
ตำแหน่ง :: สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร
ประสบการณ์ :: ประธานชาวนาภาคเหนือ
อุปนายกสมาคม เครือข่ายชาวนาไทย
แกนนำชาวนา ติดตามเงินค่าจำนำข้าว
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตร
จับโรงสี โกงเงินจำนำข้าวกว่า 100 ล้านบาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

QR Code ::
ภาพนายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ
นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ด้านกรรมาธิการ

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สรุปรายงานการเดินทางไปต่างประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา