ผลงานวิจัยของวุฒิสภา

ผลงานวิจัยในกลุ่มการเมืองและการปกครอง

 พบผลงานวิจัยจำนวน 25 รายการ

ชื่อผลงานวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยปีงบประมาณ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
Restorative Justice and the Criminal Dispute? Resolotion in the
สิทธิกร ศักดิ์แสง2551
การแก้ปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การบูรณาการมิติการพัฒนาและมิติความมั่งคง
Problem Solving of Southern Provinces : The Integration of development and Security dimensions
พีระพงษ์ มานะกิจ และคณะ2548
การใช้สิทธิของเรือประมงไทยในการผ่านน่านนํ้าต่างประเทศและการคุ้มครองของรัฐบาลไทย
Right of Navigation and International Protection of Thai fishing vessel in foreign maritime zone
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ2552
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของตำรวจไทย
Organization Structure and System Reform of Thai Police
ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ2547
การประเมินผลงานของวุฒิสภา
The Senate Achievements Evaluations
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์2548
การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 ถึงปัจจุบัน)
Performance Appraisal of The Senate
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และคณะ2547
การพัฒนาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
The Development of Thai Senate Committee
วนิดา สัจพันโรจน์ และคณะ2549
การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง : ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
Claining of Damages in the Administrative Cases: A Study on Section 16 and 17 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548
พรชัย สุนทรพันธ์ และคณะ2548
การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
The Evaluation Research of Senate?s Performance on Research and Development
ศศิธร ยุวโกศล และ กฤชณัท แสนทวี2559
การศึกษาผลกระทบการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของประเทศไทย
The Impact of Free Trade in Thailand
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และคณะ2547
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย : ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
Research and Development for Integrity Promotion in Thailand: Problem Indicators and Development
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ2553
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
Strengthening the Capacity of the Legislature in the Budgetary Process
ดำรงค์ วัฒนา และคณะ2550
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กไทย ?โตไปไม่โกง?
?NO Cheating? Policy Recommendation for moral Child Development
แก้วเวียง นำนาผล และคณะ2555
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295
The national Counter Corruption Commission and The Inspection of the account showing assets and liabilities of the Politician under the Consititution section 295
ปัญญา อุดชาชน และคณะ2548
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
The readiness of the Thai local administration organization for the decentralization of the provision of the basic education from the Ministry of Education
วัลลภ ลำพาย และคณะ2548