ผลงานวิจัยของวุฒิสภา

ผลงานวิจัยในกลุ่มสังคม

 พบผลงานวิจัยจำนวน 54 รายการ

ชื่อผลงานวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยปีงบประมาณ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
Factors Related to Basic Sport Strategy for National Sport Development
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และคณะ2549
กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
Employment Agencies? Deceit: Preventions and Solutions
กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย2552
การคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ : มุมมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศต้นทาง
Protection and Welfare of Thai Workers Overseas: Views from the Policies and Laws of the Country of Origin
ศิริพร สัจจานันท์2552
การจัดทำแผนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีน
Practical Planning and Policy Advice on Water Management and Flood Relief in the Area of the Tha Chin Basin
ชัยยุทธ ชินณะราศรี และคณะ2556
การใช้เงินในกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม : เปรียบเทียบอุตสาหกรรมต่าง ๆ
Spending of Social Security and Workmen Compensation Funds :
ภฑิตา ภูริเดช2551
การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน
Expropriated land usage under the government
นัยนา เกิดวิชัย และคณะ2547
การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
The Management of Cultural Heritage in Religious and Sacred Place
โชติมา จตุรวงค์2551
การพัฒนาแบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Development of a Scale to Measure People?s Trust in Good Governance of Subdistrict Administrative Organization in the Five Southern Border Provinces
ชาลี ไตรจันทร์ และคณะ2550
การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบาบัดที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ
Development of Recreation Therapy Program for Aging Happiness
จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ2557
การศึกษาจัดทําสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
A Study of Essence of Legislation on the Promotion of Public Participation
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ และคณะ2549
การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
The study of a guideline to remedy the lands and the habitations for the people who encountered the risk from Tsunami
พรรษา สุขสมจิตร์ และคณะ2548
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเด็กไร้สถานะในจังหวัดสมุทรสาคร
The Remedies for Stateless Children Problem : Study in Samut Sakhon Province
รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน และคณะ2552
การศึกษาเปรียบเทียบแบ่งผลประโยชน์ผลผลิตจากทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
A Comparative study of Benefit Allocation from International Petroleum Resources Management
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคณะ2552
การศึกษาผลกระทบของโครงการ Unseen in Thailand I
Impact of Unseen in Thailand 1 Program
สริตา เบ็ญจพงษ์ และคณะ2547
การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
The Study of Participation Behavior that Promotion and Conserve Environmental of Community in Bangkok
ชมนาท รัตนมณี และคณะ2548