ผลงานวิจัยของวุฒิสภา

ผลงานวิจัยในกลุ่มเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม

 พบผลงานวิจัยจำนวน 32 รายการ

ชื่อผลงานวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยปีงบประมาณ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของสมาชิกวุฒิสภา
Scientific thinking and Proper Technology usages of Senators
เพียรพรรค ทัศคร และคณะ2548
การจัดทำกฎหมายตามรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
Legislative development model on Telecommunication and Communications
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และคณะ2550
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน
Anti-Corruption : Monetary Flow Measurement
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ2557
การทุจริตในองค์การภาครัฐที่มุ่งดำเนินการในรูปธุรกิจ: ศึกษากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
Corruption in the State Enterprise:Case Study of MCOT Public Company
สุรพล ศรีวิทยา และคณะ2550
การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน
The Reform of Financial Supervision Structure
ชวินทร์ ลีนะบรรจง และคณะ2548
การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิตไก่พื้นเมือง
The Study on Thai Herbs Additional on Performance of Native Chickens Production
ประวัติ สมเป็น และคณะ2547
การศึกษาความพร้อมด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
A State-of-the-art Review on Seismic Hazard Assessment
นคร ภู่วโรดม และคณะ2548
การศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำสมุดปกขาวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
The Guideline of White Paper Report on Environment of Thailand Case Study : From the Experience of Japan
เกรียงศักดิ์ เลิศวุฒินันท์ และคณะ2547
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชอาหารของประเทศไทย
The Study to Manage the Problem of Toxic Residues in
เวณิกา เบ็ญจพงษ์2551
การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณีมันสำปะหลัง
A Study for Interfering Assessment of Agricultural Price In Case Study on Cassava Production
ชาตรี ศิริสวัสดิ์ และคณะ2553
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
STUDY ON APPROPRIATE EXTENSION MODEL FOR HOM MALI ORGANIC RICE PRODUCTION WHICH PARTICIPATORY APPROACHES AMONG GOVERNMENT AGENCIES NON GOVERNMENT SECTORS AND FARMERS
ประวัติ สมเป็น และคณะ2548
การศึกษาศักยภาพการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจไทยทั่วประเทศ
A Study on Competitiveness of Thai State Owned Enterprises
มนตรี โสคติยานุรักษ์2549
ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
The Demand for Science and Technology Manpower in the Next Decade
เพียรพรรค ทัศคร และคณะ2547
โครงการวิจัยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของไทย
Research on Thailand?s Environmental Laws
สุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร2551
โครงการวิจัยการประเมินกระบวนการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
The Process of Evaluation of Environmental Impact Assessment Project
อัญชลี มีมุข และคณะ2548