ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
  The Strategy to Develop Potential of Defense Industries for National Security
เจ้าของผลงานวิจัย: พล.ต. ดร. อนุชาติ บุนนาค และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2556
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 1.pdf
3.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 2.pdf
4.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 3.pdf
5.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 4.pdf
6.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 5.pdf
7.อุตสากรรมป้องกันประเทศ-บทที่ 6.pdf
8.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
9.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf