ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
  Information Technology Management Guidelines for Schools in Eastern Educational Service Area
เจ้าของผลงานวิจัย: ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2557
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
8.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf