ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบาบัดที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ
  Development of Recreation Therapy Program for Aging Happiness
เจ้าของผลงานวิจัย: จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2557
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
8.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf