ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การจัดทำแผนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีน
  Practical Planning and Policy Advice on Water Management and Flood Relief in the Area of the Tha Chin Basin
เจ้าของผลงานวิจัย: ชัยยุทธ ชินณะราศรี และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2556
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บทที่ 6.pdf
8.บทที่ 7.pdf
9.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
10.บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทย-ENG.pdf