ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การจัดทำกฎหมายตามรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร
  Legislative development model on Telecommunication and Communications
เจ้าของผลงานวิจัย: ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 วิเคราะห์สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf