ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การทุจริตในองค์การภาครัฐที่มุ่งดำเนินการในรูปธุรกิจ: ศึกษากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  Corruption in the State Enterprise:Case Study of MCOT Public Company
เจ้าของผลงานวิจัย: สุรพล ศรีวิทยา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระบบการบริหารจัดการองค์การของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บทที่ 4 การทุจริต:ข้อมูลเชิงประจักษ์และนัยทางทฤษฎี
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf