ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การพัฒนาแบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  Development of a Scale to Measure People?s Trust in Good Governance of Subdistrict Administrative Organization in the Five Southern Border Provinces
เจ้าของผลงานวิจัย: ชาลี ไตรจันทร์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf