ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
  Strengthening the Capacity of the Legislature in the Budgetary Process
เจ้าของผลงานวิจัย: ดำรงค์ วัฒนา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ขั้นตอนการทำวิจัย
บทที่ 4 คณะกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาและสำนักงานวิเคราะห์และติดตามการใช้งบประมาณแห่งรัฐสภา
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คู่มือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ผลการทดลองนำร่องการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf