ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: เครือข่ายชุมชนด้านยาเสพติด กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษคดียาเสพติด
  Drug Community Network and the prevention of recidivism of released illegal drug prisoners
เจ้าของผลงานวิจัย: นุชนาถ ศรีเผด็จ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf