ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตำบล
  Sufficiency Economy Philosophy in Sub-district Administration Organization
เจ้าของผลงานวิจัย: กาญจนา บุญยัง และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf