ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศไทย:การสร้างความกลมกลืนและความมั่นคงในชุมชน
  The Impact of Transnational Migration on Border Community in Thailand: The Case of Harmony and Security Building in Mae Sot Town
เจ้าของผลงานวิจัย: สุภางค์ จันทวานิช และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนแม่สอด
บทที่ 5 โครงการ-กิจกรรมสร้างความกลมกลืนในพื้นที่ชายแดนแม่สอด
บทที่ 6 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf