ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  Sufficiency Economy as a way of inmate?s lives
เจ้าของผลงานวิจัย: เพลินใจ แต้เกษม และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf