ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศักยภาพของประเทศไทยต่อการมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
  Assessment of Thailand?s Readiness for Nuclear Power Plants
เจ้าของผลงานวิจัย: ดุลย์?พงศ์ วงศ์แสวง และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf