ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางด้านการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  Right, Freedom and Equality of Education for Disable Persons in the Article?s Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550.
เจ้าของผลงานวิจัย: จุไร ทัพวงษ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2550
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร