ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การต่อต้านการคอร์รัปชั่น : มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน
  Anti-Corruption : Monetary Flow Measurement
เจ้าของผลงานวิจัย: สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2557
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่1.pdf
3.บทที่2.pdf
4.บทที่3.pdf
5.บทที่4.pdf
6.บทที่5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf