ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
  The Evaluation Research of Senate?s Performance on Research and Development
เจ้าของผลงานวิจัย: ศศิธร ยุวโกศล และ กฤชณัท แสนทวี
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2559
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
8.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf