ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
  Restorative Justice and the Criminal Dispute? Resolotion in the
เจ้าของผลงานวิจัย: สิทธิกร ศักดิ์แสง
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
หน้าปก-สารบัญ.pdf
บทที่ 1..pdf
บทที่ 2..pdf
บทที่ 3..pdf
บทที่ 4..pdf
บทที่ 5..pdf
บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf