ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การใช้เงินในกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม : เปรียบเทียบอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  Spending of Social Security and Workmen Compensation Funds :
เจ้าของผลงานวิจัย: ภฑิตา ภูริเดช
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
หน้าปก-สารบัญ.pdf
บทที่1.pdf
บทที่2.pdf
บทที่3.pdf
บทที่ 4.pdf
บทที่ 5.pdf
บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf