ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของการค้าปลีกที่ยั่งยืน
  Problems and Solving for the Future of Sustainable Retail Trading and Modern Trade
เจ้าของผลงานวิจัย: สุจินดา เจียมศรีพงษ์
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทที่ 1.pdf
บทที่ 2.pdf
บทที่ 3.pdf
บทที่ 4.pdf
บทที่ 5.pdf
บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
เอกสาร 9
ฉบับสมบูรณ์.pdf