ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอุทยานการประมงใต้ทะเลไทย
  Feasibility Study on the Establishment of Thai Underwater Marine Fishery Park
เจ้าของผลงานวิจัย: ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
หน้าปก-สารบัญ.pdf
บทที่ 1.pdf
บทที่ 2.pdf
บทที่ 3.pdf
บทที่ 4.pdf
บทที่ 5.pdf
บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์