ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  The Management of Cultural Heritage in Religious and Sacred Place
เจ้าของผลงานวิจัย: โชติมา จตุรวงค์
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
08.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
09.คู่มือฯ.pdf
10.คู่มือฯ-บทที่ 1.pdf
11.คู่มือฯ-บทที่ 2.pdf
12.คู่มือฯ-บทที่ 3.pdf
13.คู่มือฯ-บทที่ 4.pdf
14.คู่มือฯ-บทที่ 5.pdf
15.คู่มือฯ-บรรณานุกรม.pdf
16.คู่มือฯ-เอกสารอ่านเพิ่มเติม.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf