ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชอาหารของประเทศไทย
  The Study to Manage the Problem of Toxic Residues in
เจ้าของผลงานวิจัย: เวณิกา เบ็ญจพงษ์
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
08.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf