ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบการใช้พลังงานทดแทนจากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และกากน้ำตาล
  The Impact of Production of Ethanol from Sugar Cane and Molasses for use as
เจ้าของผลงานวิจัย: จงจิตร์ หิรัญลาภ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
8.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf