ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มตลาดคุณภาพ : กรณีศึกษากลุ่มแต่งงานฮันนีมูนและฉลองครบรอบแต่งงาน
  THE STUDY OF TOURISMS? ATTITUDE AND BEHAVIOUR
เจ้าของผลงานวิจัย: ภูมิ มูลศิลป์
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
001.หน้าปก-สารบัญ.pdf
002.บทที่ 1.pdf
003.บทที่ 2.pdf
004.บทที่ 3.pdf
005.บทที่ 4.pdf
006.บทที่ 5.pdf
007.บรรณานุกรม-ประวัติผู้วิจัย.pdf
008.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf