ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ : มุมมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศต้นทาง
  Protection and Welfare of Thai Workers Overseas: Views from the Policies and Laws of the Country of Origin
เจ้าของผลงานวิจัย: ศิริพร สัจจานันท์
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.ปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.บทที่ 6.pdf
08.บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
09.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf