ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
  Employment Agencies? Deceit: Preventions and Solutions
เจ้าของผลงานวิจัย: กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.ภาคผนวก.pdf
08.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf