ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  The Guideline of the Royal Thai Police?s Human Resource Management
เจ้าของผลงานวิจัย: ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2553
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บรรณานุกรม.pdf
08.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf