ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย : ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
  Research and Development for Integrity Promotion in Thailand: Problem Indicators and Development
เจ้าของผลงานวิจัย: ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2553
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.บทที่ 6.pdf
08.บทที่ 7.pdf
09.บรรณานุกรม.pdf
10.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์