ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณีมันสำปะหลัง
  A Study for Interfering Assessment of Agricultural Price In Case Study on Cassava Production
เจ้าของผลงานวิจัย: ชาตรี ศิริสวัสดิ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2553
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.ส่วนนำ บทคัดย่อและสารบัญ.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บรรณานุกรม.pdf
08.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์