ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพื่อใช้กำกับธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
  Study on Legal Guidance, Measures and Recommendation for Regulating Health Business in Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2553
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3. บทที่ 2.pdf
4. บทที่ 3.pdf
5. บทที่4.pdf
6. บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม.pdf
8.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์