ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบสุขภาพไทย
  Cost-effectiveness of Advanced Practice Nurse in Thailand Health Care System
เจ้าของผลงานวิจัย: สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2551
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.หน้าปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บทที่ 6.pdf
8.เอกสารอ้างอิง.pdf
9.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf