ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย
  Status and Trend of e-Learning in Thai Society
เจ้าของผลงานวิจัย: จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บทที่6.pdf
08.บรรณานุกรม.pdf
09.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์