ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเด็กไร้สถานะในจังหวัดสมุทรสาคร
  The Remedies for Stateless Children Problem : Study in Samut Sakhon Province
เจ้าของผลงานวิจัย: รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บรรณานุกรม.pdf
08.บทสรุปผุ้บริหาร_Thai-Eng.pdf
ฉบับสมบูรณ์