ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
  The Improvement Study on Operational Structuring of Tourist Police Division
เจ้าของผลงานวิจัย: จิตศักดิ์ พุฒจร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.บรรณานุกรม.pdf
08.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์