ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการปฏิรูปสถาบันการเงินและระบบการเงินของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทย
  Guidelines for the Reform of Financial Institutions and the Financial System of Thailand for the Financial and Economic Development of the Country
เจ้าของผลงานวิจัย: เชิดชัย ขันธ์นะภา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่ 1.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
08.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์
03.บทที่ 2.pdf
07.บรรณานุกรม1.pdf
07.บรรณานุกรม2.pdf
07.บรรณานุกรม3.pdf
07.บรรณานุกรม4.pdf
07.บรรณานุกรม5.pdf
07.บรรณานุกรม6.pdf