ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบแบ่งผลประโยชน์ผลผลิตจากทรัพยากรปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
  A Comparative study of Benefit Allocation from International Petroleum Resources Management
เจ้าของผลงานวิจัย: ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.เชิงอรรถ.pdf
08.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์