ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบนโยบายการเงิน การคลัง ต่อการส่งออกของไทย
  Impacts of Monetary and Fiscal Policy on Thai?s Export
เจ้าของผลงานวิจัย: กัมปนาท เพ็ญสุภา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
08.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์