ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การใช้สิทธิของเรือประมงไทยในการผ่านน่านนํ้าต่างประเทศและการคุ้มครองของรัฐบาลไทย
  Right of Navigation and International Protection of Thai fishing vessel in foreign maritime zone
เจ้าของผลงานวิจัย: ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2552
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.หน้าปก.pdf
02.บทที่1.pdf
03.บทที่2.pdf
04.บทที่3.pdf
05.บทที่4.pdf
06.บทที่5.pdf
07.บทที่6.pdf
08.บรรณานุกรม.pdf
09.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์