ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ
  LEGAL PROBLEMS CONCERNING STATUE MONUMENT AND SACRED IMAGE BUILDING
เจ้าของผลงานวิจัย: ภูวิชชชญา (พักตร์สุภางค์) เหลืองธีรกุล
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ส่วนหน้า.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.ส่วนหลัง.pdf
8.บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf