ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  Problems Concerning Legal Enforcement on Archaeological Sites, Artefact and Sacred Places: Case Study on Ayutthaya Province Island
เจ้าของผลงานวิจัย: ณชัชชญา (สุนีย์) ทองจันทร์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ส่วนหน้า.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บทที่ 6.pdf
8.ส่วนหลัง.pdf
9.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
ฉบับสมบูรณ์