ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  Quality of Life, Retention and Social Support of Professional Nurses in the Unrest Areas of Three Southern Thai Border Provinces
เจ้าของผลงานวิจัย: ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ส่วนหน้า.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.ส่วนหลัง.pdf
8.บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ฉบับสมบูรณ์