ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์
  Legal Problems Concerning Home Stay Business
เจ้าของผลงานวิจัย: ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ส่วนหน้า.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บทที่ 6.pdf
8.ส่วนหลัง.pdf
9.บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ฉบับสมบูรณ์.pdf