ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
  Quality of Life and Factor Influencing to Quality of Life and Intention to Stay of Professional Nurses
เจ้าของผลงานวิจัย: ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ส่วนหน้า.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บทที่ 6.pdf
9.ส่วนหลัง.pdf
10.บทสรุปผู้บริหาร.pdf
8.บทที่ 7.pdf
ฉบับสมบูรณ์