ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตทางทะเลของประเทศไทย
  Legal Problems on the Protection of the Underwater Culture Heritage in Thailand Maritime Zones
เจ้าของผลงานวิจัย: เกียรติพร อำไพ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1 บทนำ.pdf
3.บทที่ 2-สภาวการ์ทางกฎหมาย.pdf
4.บทที่ 3-กฎหมายระหว่างประเทศ.pdf
5.บทที่ 4.กฎหมายต่างประเทศ.pdf
6.บทที่ 5-แบบสำรวจภาคสนาม.pdf
7.บทที่ 6-บทวิเคราะห์.pdf
8.บทที่ 7-สรุปเสนอแนะ.pdf
9.บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
10.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf